Ayyyy Hit that bit for the gram
Endsangered species dabb!! Ayyyyy